Algemene voorwaarden / therms and conditions.
English text at bottom of page.

Versie geldig vanaf 01-01-2012

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en producten van Tasmodelshop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Tasmodelshop.nl Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tasmodelshop behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Tasmodelshop erkend.
1.4 Tasmodelshop garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Tasmodelshop bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Tasmodelshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Tasmodelshop geleverde zaken 1 keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Eventuele retour kosten zijn voor rekening van de klant, ook als dit binnen de 14dagen retour termijn valt.
2.6 Mochten er extra vervoer/levering kosten komen door het toedoen van de klant, door het niet accepteren van de levering of door niet aannemen van de levering zijn deze voor de klant.
2.7 Wanneer de klant de zending weigert bij een afhaalpunt of bezorging, vervalt het recht op terugstorting. Wanneer de retour ontvangen is kan, wanneer het artikel nog in nieuwstaat is, besloten worden om het artikel te vergoeden. Verzendkosten worden in deze situatie nooit vergoedt.


3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 2 weken zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Tasmodelshop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 2 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Tasmodelshop De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Tasmodelshop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
- Eventuele betaalkosten worden niet terug gestort.
- Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
- Bij een retour zonder communicatie van de klant, of bij niet afhalen aan een pakketpunt, word alleen het aankoopbedrag van de kit terug gestort, het verzendbedrag niet.
- Mochten er extra vervoer/levering kosten komen door het toedoen van de klant, door het niet accepteren van de levering of door niet aannemen van de levering zijn deze voor de klant.
- Wanneer de klant de zending weigert bij een afhaalpunt of bezorging, vervalt het recht op terugstorting. Wanneer de retour ontvangen is kan, wanneer het artikel nog in nieuwstaat is, besloten worden om het artikel te vergoeden als service. Verzendkosten worden in deze situatie nooit vergoedt.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Tasmodelshop dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Tasmodelshop. Tasmodelshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Tasmodelshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Tasmodelshop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Tasmodelshop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Tasmodelshop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn Tasmodelshop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Tasmodelshop) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Tasmodelshop. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Tasmodelshop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Tasmodelshop gegrond worden bevonden, zal Tasmodelshop naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Tasmodelshop en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Tasmodelshop) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Tasmodelshop gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Tasmodelshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Tasmodelshop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Tasmodelshop] in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Tasmodelshop] en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
6.7 Tasmodelshop is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten/onjuistheden/incomplete gesealde dozen van de fabrikant. Klant dient zelf dit met de fabrikanten te regelen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Tasmodelshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Tasmodelshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Tasmodelshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Tasmodelshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
7.7 De gratis verzendkosten korting is alleen geldig bij bestellingen via de webshop.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Tasmodelshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Tasmodelshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht
10.1 Tasmodelshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Tasmodelshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Tasmodelshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tasmodelshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Tasmodelshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Tasmodelshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 Tasmodelshop is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van de bestelling tijdens trasport door de transporteur/pakketdienst.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Tasmodelshop aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Tasmodelshop zolang de afnemer de vorderingen van Tasmodelshop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Tasmodelshop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Tasmodelshop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Tasmodelshop of een door Tasmodelshop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Tasmodelshop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Tasmodelshop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Tasmodelshop.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Tasmodelshop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement [PLAATS] kennis, tenzij Tasmodelshop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

1. General
1.1 These terms and conditions apply to all offers and products from Tasmodelshop. The conditions are accessible to everyone and included on the website of Tasmodelshop.nl. We will send you a written copy on request.
1.2 By placing an order you indicate that you agree with the delivery and payment conditions. Tasmodelshop reserves the right to change its delivery and / or payment conditions after the expiry of the term.
1.3 Unless otherwise agreed in writing, the general or specific conditions or stipulations of third parties are not recognized by Tasmodelshop.
1.4 Tasmodelshop guarantees that the delivered product meets the agreement and meets the specifications stated in the offer.

2. Delivery
2.1 Delivery takes place while stocks last.
2.2 In the context of the rules of distance purchasing, Tasmodelshop will execute orders at least within 30 days. If this is not possible (because the order is out of stock or no longer available), or there is a delay for other reasons, or an order cannot be executed or only partially executed, then the consumer will receive within 1 month after placing the order message and in that case he has the right to cancel the order without costs and notice of default.
2.3 The obligation of Tasmodelshop to deliver will, subject to proof to the contrary, be met as soon as the goods delivered by Tasmodelshop have been offered to the buyer once. For home delivery, the report of the carrier, including the refusal of acceptance, serves as full proof of the offer to deliver.
2.4 All periods mentioned on the website are indicative. No rights can therefore be derived from the aforementioned periods.
2.5 Any return costs are for the account of the customer.
2.6 If additional transport costs arise due to the actions of the customer, due to non-acceptance of the delivery or due to non-acceptance of the delivery, these are for the customer.

3. Prices
3.1 Prices are not increased within the duration of the offer, unless legal measures make this necessary or if the manufacturer implements interim price increases.
3.2 All prices on the site are subject to printing and typing errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typesetting errors.
3.3 All prices on the site are in EUROs and include 21% VAT.

4. View period / right of withdrawal
4.1 If there is a consumer purchase, in accordance with the Distance Selling Act (Article 7: 5 of the Dutch Civil Code), the buyer has the right to return (part of) the actual goods within a period of 2 weeks without giving a reason. This period starts when the ordered items have been delivered. If the buyer has not returned the goods in question to Tasmodelshop after this period, the purchase is a fact. The customer has been maintained, followed up with a return, derived therefrom from 2 working days after delivery to make a written report to Tasmodelshop. The customer must prove that the goods were returned on time, for example by means of a proof of mail delivery. The goods must be returned in the original packaging (including accessories and accompanying documentation) and in new condition. If the goods have been used, encumbered or damaged in any way by the customer, the right to dissolution within the meaning of this paragraph expires. With approved of what is stipulated in the previous sentence, Tasmodelshop ensures that within 30 days after good receipt of the return shipment, the full purchase amount including the calculated shipping costs will be refunded to the buyer. The return of the issued goods is entirely for the account and risk of the buyer.
4.2 The right to dissolution, as described in the previous paragraph, only relates to the items and will in no case relate to services.
4.3 The right of withdrawal does not apply to:

services whose performance, with the consent of the consumer, has begun for the period of seven working days
goods or services whose price depends on fluctuations in the financial market, over which the supplier has no influence
goods that are products according to the consumer`s specifications, for example customization, or that have a clear personal character
for goods or services that cannot be returned due to their nature, e.g. i.v.m. Hygiene that can quickly spoil aging
audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal
the delivery of newspapers and magazines; for the services of betting and lotteries

5. Data management
5.1 If you place an order with Tasmodelshop, your details will be included in the Tasmodelshop customer file. Tasmodelshop adheres to the Data Protection Act and will not provide your information to third parties. See our Privacy Policy.
5.2 Tasmodelshop respects the privacy of the users of the website and ensures confidentiality of your personal information.
5.3 In some cases, Tasmodelshop uses a mailing list. Each mailing contains instructions to remove yourself from this list.

6. Warranty
6.1 Tasmodelshop guarantees that the products it supplies meet the requirements of usability, reliability and service life as they are reasonably intended by the parties to the purchase agreement, and thereby vouches for the manufacturer`s warranty of the product delivered to you.
6.2 The warranty period of Tasmodelshop corresponds to the factory warranty period. Tasmodelshop is never responsible for the final suitability of the goods for each individual application by the customer, nor for any advice regarding the use or application of the goods.
6.3 The buyer is obliged to immediately check the delivered goods upon receipt. If it appears that the delivered item is incorrect, inadequate or incomplete, then the customer (before proceeding to return to Tasmodelshop) must immediately report these defects in writing to Tasmodelshop. Any defects or incorrectly delivered goods must and can be reported in writing to Tasmodelshop up to a maximum of 2 months after delivery. The goods must be returned in the original packaging (including accessories and accompanying documentation) and in new condition. Commissioning after the discovery of a defect, damage arising after the discovery of a defect, encumberment and / or resale after the discovery of a defect, completely voids this right to complain and return.
6.4 If complaints from the customer are found to be justified by Tasmodelshop, Tasmodelshop will, at its option, replace the goods delivered free of charge or make a written arrangement with the customer about the compensation, provided that the liability of Tasmodelshop and the amount of compensation is always is limited to a maximum of the invoice amount of the goods in question, or (at the option of Tasmodelshop) to the maximum amount covered by the liability insurance of Tasmodelshop in the relevant case. Any liability of Tasmodelshop for any other form of damage is excluded, including additional compensation in whatever form, compensation for indirect damage or consequential damage or damage due to lost profit.
6.5 Tasmodelshop is not liable for damage caused by intent or equivalent recklessness of non-managerial staff.
6.6 This warranty does not apply if: A) and as long as the buyer towards Tasmodelshop is in default; B) the customer has parried and / or modified the delivered goods himself or had them repaired and / or modified by third parties. C) the delivered goods have been exposed to abnormal circumstances or are otherwise carelessly treated or have been treated contrary to the instructions of Tasmodelshop and / or instructions on the packaging; D) the defectiveness is wholly or partly the result of regulations that the government has set or will make with regard to the nature or quality of the materials used;

7. Offers
7.1 Offers are without obligation, unless otherwise stated in the offer.
7.2 Upon acceptance of a non-binding offer by the buyer, Tasmodelshop reserves the right to withdraw the offer or to deviate from it within the period of 3 working days after receipt of that acceptance.
7.3 Verbal commitments only bind Tasmodelshop after they have been confirmed explicitly and in writing.
7.4 Offers from Tasmodelshop do not automatically apply to repeat orders.
7.5 Tasmodelshop cannot be held to its offer if the buyer should have understood that the offer, or a part thereof, contained an obvious mistake or error.
7.6 Additions, changes and / or further agreements are only valid if agreed in writing.

8. Agreement
8.1 An agreement between Tasmodelshop and a customer is established after an order has been assessed for feasibility.
8.2 reserves the right, without stating reasons, not to accept orders or assignments or to accept them solely on the condition that the shipment takes place on delivery or prepayment.

9. Images and specifications
9.1 All images; photos, drawings etc .; Data on weights, dimensions, colors, images of labels, etc. on the website of Tasmodelshop are only approximate, are indicative and cannot give rise to compensation or termination of the agreement.

10. Force majeure
10.1 Tasmodelshop is not liable if and insofar as its obligations cannot be met due to force majeure.
10.2 Force majeure means any strange cause, as well as any circumstance, which should not reasonably be for its risk. Delays in or non-performance by our suppliers, disruptions in the Internet, disruptions in electricity, disruptions in e-mail traffic and disruptions or changes in technology supplied by third parties, transport difficulties, strikes, government measures, delays in supply, negligence of suppliers and / or manufacturers of Tasmodelshop as well as assistants, sickness of staff, defects in aids or means of transport explicitly count as force majeure.
10.3 In the event of force majeure, Tasmodelshop reserves the right to suspend its obligations and is also entitled to dissolve the agreement in whole or in part, or to demand that the content of the agreement be amended in such a way that implementation remains possible. In no case is Tasmodelshop obliged to pay any fine or compensation.
10.4 If Tasmodelshop has already partially fulfilled its obligations on the occurrence of the force majeure, or can only partially meet its obligations, it is entitled to separately invoice the deliverable part or the deliverable part and the buyer is obliged to pay this invoice as it concerned a separate contract. However, this does not apply if the already delivered or deliverable part has no independent value.

11. Liability
11.1 Tasmodelshop is not liable for damage to vehicles or other objects caused by incorrect use of the products. Read the instructions on the package and / or consult our website before use.
11.2 Tasmodelshop is not liable for damage or loss of the order during trasport by the carrier / package service.

12. Retention of title
12.1 The ownership of all items sold and delivered by Tasmodelshop to the buyer remains with Tasmodelshop as long as the buyer has not paid the claims of Tasmodelshop under the agreement or earlier or later similar agreements, as long as the buyer does the work performed or to be performed from these whether similar agreements have not yet been fulfilled and as long as the customer has not yet paid the claims of Tasmodelshop for failing to fulfill such obligations, including claims with regard to fines, interest and costs, all as referred to in article 3: 92 BW.
12.2 The goods delivered by Tasmodelshop which are subject to retention of title may only be resold in the context of normal business operations and may never be used as a means of payment.
12.3 The buyer is not authorized to pledge the goods that are subject to the retention of title nor to encumber them in any other way.
12.4 The customer already gives unconditional and irrevocable permission to Tasmodelshop or a third party to be appointed by Tasmodelshop to, in all cases in which Tasmodelshop wishes to exercise its ownership rights, to enter all those places where its properties will be located and to take those items there. take.
12.5 If third parties seize the goods delivered under retention of title or wish to establish or enforce rights thereon, the customer is obliged to inform Tasmodelshop of this as soon as can reasonably be expected.
12.6 The buyer undertakes to insure and keep insured the goods delivered under retention of title against fire, explosion and water damage as well as against theft and to give the policy of this insurance for inspection to Tasmodelshop on first request.

13. Applicable law / competent court
13.1 Dutch law applies to all agreements.
13.2 Disputes arising from an agreement between Tasmodelshop and buyer that cannot be resolved in mutual consultation, the competent court within the district [PLACE] takes note, unless Tasmodelshop prefers the difference to the competent court of the place of residence of the buyer, and with the exception of those disputes that fall within the competence of the sub-district court.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Verzenden

Ma - Vr: voor 19:00 besteld, vandaag verzonden.

In Nederland gratis verzending boven €100,-

Verzendkosten

Nederland: € 6,95

Deutschland: € 8,-

België: € 8,50

France: € 12,50

Holland paraat!

Misschien leuk als cadeau?

© 2019 - 2024 www.tasmodelshop.com | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel