Retour zendings beleid / return policy
English text at bottom of page.  
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht  4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 2 weken zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Tasmodelshop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 2 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Tasmodelshop De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Tasmodelshop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.  4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.  4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:  
 
diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen  goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft  goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben  voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen  audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken  de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
 
4. View period / right of withdrawal 4.1 If there is a consumer purchase, in accordance with the Distance Selling Act (Article 7: 5 of the Dutch Civil Code), the buyer has the right to return (part of) the actual goods within a period of 2 weeks without giving a reason. This period starts when the ordered items have been delivered. If the buyer has not returned the goods in question to Tasmodelshop after this period, the purchase is a fact. The customer has been maintained, followed up with a return, derived therefrom from 2 working days after delivery to make a written report to Tasmodelshop. The customer must prove that the goods were returned on time, for example by means of a proof of mail delivery. The goods must be returned in the original packaging (including accessories and accompanying documentation) and in new condition. If the goods have been used, encumbered or damaged in any way by the customer, the right to dissolution within the meaning of
this paragraph expires. With approved of what is stipulated in the previous sentence, Tasmodelshop ensures that within 30 days after good receipt of the return shipment, the full purchase amount including the calculated shipping costs will be refunded to the buyer. The return of the issued goods is entirely for the account and risk of the buyer. 4.2 The right to dissolution, as described in the previous paragraph, only relates to the items and will in no case relate to services. 4.3 The right of withdrawal does not apply to:
 
services whose performance, with the consent of the consumer, has begun for the period of seven working days goods or services whose price depends on fluctuations in the financial market, over which the supplier has no influence goods that are products according to the consumer's specifications, for example customization, or that have a clear personal character for goods or services that cannot be returned due to their nature, e.g. i.v.m. Hygiene that can quickly spoil aging audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal the delivery of newspapers and magazines; for the services of betting and lotteries

Verzenden

Ma - Vr: voor 19:00 besteld, vandaag verzonden.

In Nederland gratis verzending boven €100,-

Verzendkosten

Nederland: € 6,95

Deutschland: € 8,-

België: € 8,50

France: € 12,50

Holland paraat!

Misschien leuk als cadeau?

© 2019 - 2024 www.tasmodelshop.com | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel